Home

De Beeldenaar is het enige tweemaandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst. Het tijdschrift is een gemeenschappelijke uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst. Leden van deze verenigingen ontvangen De Beeldenaar als onderdeel van hun lidmaatschap.


Instellingen, organisaties en penningen- en muntenliefhebbers kunnen een los abonnement op het tijdschrift nemen. Abonnementen worden aangegaan voor één jaargang en stilzwijgend met één jaar verlengd indien niet vóór 15 november van het voorafgaande kalenderjaar schriftelijk is opgezegd.


Jaartarieven voor losse abonnementen:
– Nederland: € 33
– buiten Nederland: € 55


Proefnummer

Tegen vergoeding van de verzendkosten kunt u vrijblijvend een proefnummer aanvragen via het contactformulier. Vermeld daarbij tevens uw adres, postcode en woonplaats.


Redactie

Doe een donatie en ontvang de jaarspeld!


Kijk voor meer informatie

verderop op deze pagina.

hoofdredacteur

Jan Pelsdonk

redacteuren

Paul Beliën

Idse Boonstra

Johan Mevius

Toon Opdam

vacant (penningnieuws)

Fran Stroobants

Ans ter Woerds

website

Jan Pelsdonk


Stichting De Beeldenaar

bestuur

Rutger Schimmelpenninck, voorzitter

Freek Groenendijk, secretaris

Marcel Overdijk, penningmeester

Theo Kralt, lid

Paul Albers, lid

De bestuurders van Stichting De Beeldenaar werken vrijwillig en onbetaald


Contactgegevens

Stichting De Beeldenaar
p/a Freek Groenendijk
Adres: Kaarder 39, 1625TK Hoorn

e-mail: redactie@debeeldenaar.nl

KvK Amsterdam 41208597

Rsin 814432852
BTW NL8144.32.852

IBAN: NL10 INGB 0005761252
BIC: INGBNL2A

Redactiestatuut

 1. Algemeen
  1.1. De Beeldenaar (hierna te noemen: het tijdschrift) is het gemeenschappelijk periodiek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst (hierna te noemen: de verenigingen).
  1.2. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Stichting De Beeldenaar, gevestigd te Amsterdam.
  1.3 Het tijdschrift wordt verspreid onder de leden van de verenigingen en is voor derden verkrijgbaar via abonnement of losse verkoop.
  1.4. Het bestuur van de Stichting De Beeldenaar (hierna te noemen: het bestuur) stelt in overleg met de verenigingen de tijdschriftformule vast.
  1.5 Voor de exploitatie van het tijdschrift is door het bestuur een redactie ingesteld.
 2. De redactie
  2.1 De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en productie van het tijdschrift binnen het kader van de tijdschriftformule.
  2.2 De redactie bestaat uit minimaal drie leden en staat onder leiding en coördinatie van een hoofdredacteur.
  2.3 Het bestuur benoemt de redactieleden in overleg met de hoofdredacteur.
  2.4 Redactieleden worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn terstond herbenoembaar.
  2.5 Indien bij een vacature de redactie geen voordracht doet, zal het bestuur initiatief nemen.
  2.6 De redactie beoordeelt en redigeert in overleg met de betreffende auteurs de ingezonden manuscripten. Tijdens dit proces wordt tevens vastgesteld welke afbeeldingen bij het artikel worden geplaatst.
  2.7 De redactie is bevoegd ingestuurde kopij voor plaatsing in het tijdschrift te weigeren.
  2.8 De hoofdredacteur vertegenwoordigt de redactie en rapporteert aan het bestuur. Zo nodig neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen.
  2.9 Het staat de redactie vrij om referenten voor kennisspecialisme te raadplegen.
  2.9. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de voortgang. Hij bewaakt het productieproces en grijpt bij stagnatie waar mogelijk in.
 3. Het bestuur
  3.1 De distributie van het tijdschrift en generieke taken, zoals administratieve, secretariële en logistieke werkzaamheden kan het bestuur onderbrengen bij leden van de redactie of derden.
  3.2 Het bestuur stelt de faciliteiten beschikbaar om de taken mogelijk te maken en regelt een financiële vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
  3.3. Het bestuur kan voor de redactionele en generieke taken afzonderlijke taak- en functiebeschrijvingen opstellen.
  3.4 Het financiële en commerciële beheer berust bij het bestuur.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 juli 2005.


Privacyverklaring

Stichting De Beeldenaar onderhoudt een databestand ten behoeve van de tijdschriftabonnementen, dat alleen door de hoofdredacteur kan worden ingezien. Dit niet-openbare, digitaal afgeschermde bestand wordt inhoudelijk beheerd door de hoofdredacteur. Dit bestand staat niet op het internet. Het wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van het innen van abonnements- en advertentiegelden en het verzenden van tijdschrift De Beeldenaar. Na verzoek tot beëindiging van het abonnement worden alle persoonlijke gegevens verwijderd, zodra het laatste nummer van het abonnementsjaar is verzonden. Tweemaandelijks worden de namen en adresgegevens van de abonnementhouders van het tijdschrift, samen met die aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst, doorgezonden naar de drukker, uitsluitend in verband met het verzenden van het tijdschrift. Drukkerij Peeters heeft bevestigd dat zij de adressen uitsluitend gebruikt voor de verzending van het tijdschrift. Daarna wordt de lijst even bijgehouden om na de verzending eventueel nog iets te kunnen controleren en daarna vernietigd. De abonnementsgegevens die Stichting De Beeldenaar beheert zijn: naam, adres, telefoonnummer en e-mail. De gegevens worden niet openbaar digitaal voor onbepaalde tijd gearchiveerd.


Jaarverslagen

Reproductierechten

Bij www.lira.nl hebben auteurs de mogelijkheid om een reproductievergoeding aan te vragen.

Doneer een bedrag naar keuze en sponsor de Nederlandse Numismatiek !

Stort vandaag nog een bedrag naar keuze op rekening NL10 INGB 0005761252 ten name van Stichting De Beeldenaar, onder vermelding van 'donatie' en desgewenst uw contactgegevens. Hiermee ondersteunt u het tijdschrift De Beeldenaar en daarmee het onderzoek naar - en de ontwikkeling van de Nederlandse numismatiek.

Bij een donatie boven de €25 ontvangt u als blijvende herinnering de speciale jaarspeld van het tijdschrift.

Archief

In dit digitale archief zijn jaargangen van De Beeldenaar (met uitzondering van de laatste drie jaar) en zijn voorgangers De Geuzenpenning en De Florijn als pdf-bestand gratis in lage resolutie beschikbaar. In hoge resolutie zijn de artikelen te bestellen via het contactformulier; hieraan zijn kosten verbonden. Oude exemplaren van tijdschrift De Beeldenaar zijn nog in beperkte mate te bestellen via het contactformulier (€ 7 per nummer exclusief verzendkosten).

De Beeldenaar

De lijst hieronder geeft de pdf-versies per jaargang, met uitzondering van de recentste nummers. Ook is er een

inhoudsopgave van alle gepubliceerde artikelen (inclusief De Geuzenpenning en De Florijn). (ISSN 0165-8654)

De Geuzenpenning

Tijdschrift De Geuzenpenning. Munt- en penningkundig nieuws (ISSN 0016-9374) was een gemeenschappelijke uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst. De Geuzenpenning verscheen van 1951 (jaargang 1) tot en met 1976 (jaargang 26). In 1977 is het tijdschrift samen met De Florijn opgegaan in De Beeldenaar. De inhoudsopgave van de artikelen is gecombineerd met die van De Beeldenaar.

De Florijn

Tijdschrift De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars (geen ISSN) was een uitgave van de Federatie van Numismatische Kringen. Het tijdschrift verscheen tussen 1972 en 1976. In 1977 is het tijdschrift samen met De Geuzenpenning opgegaan in De Beeldenaar. De inhoudsopgave van de artikelen is gecombineerd met die van De Beeldenaar.

Auteurs

De Beeldenaar wordt gevuld met artikelen geschreven door onderzoekers, verzamelaars en liefhebbers van munten en penningen. Zij doen dit ter meerdere eer en glorie van de numismatiek; eeuwigdurende roem is hun beloning. Daarnaast ontvangen zij aan het einde van de jaargang namens de redactie een numismatisch aardigheidje.

(Toekomstige) auteurs vinden in dit onderdeel van de website aanwijzingen voor het schrijven en aanleveren van kopij, deadlines, een stroomdiagram met de procesgang van een artikel en aanwijzingen om te redigeren in een pdf-bestand.


Deadline

De deadline voor het aanleveren van teksten voor De Beeldenaar is altijd de tiende van de oneven maanden:

deadline

nummer

verschijnt circa

10 januari

maart/april

1 maart

10 maart

mei/juni

1 mei

10 mei

juli/augustus

1 juli

10 juli

september/oktober

1 september

10 september

november/december

1 november

10 november

januari/februari

1 januari

Aansprakelijkheid
De verschijningsdata zijn streefdata. De stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een latere verschijning dan gepland.


Schrijven en aanleveren van kopij

De instructies hoe een tekst het beste kan worden opgemaakt en aangeleverd vind u in deze pdf.


Procesgang

Tussen het moment dat een auteur zijn manuscript aanlevert en het moment dat het artikel bij de lezer op de deurmat belandt, hebben er verschillende stappen plaatsgevonden. In onderstaand schema is deze procesgang weergegeven. De stappen die rood, gestippeld zijn, kunnen in voorkomende gevallen worden overgeslagen. Maar voordat de drukker akkoord krijgt om te gaan drukken, heeft de auteur in elk geval een drukproef te beoordeling gehad.

Redigeren

Nadat de vormgever de eerste drukproef heeft gemaakt, ontvangt de auteur een proef van zijn artikel. Hierin kan hij nog wijzigingen en correcties aanbrengen. Voor een soepele voortgang gebeurt dat in de toegestuurde pdf. Deze manier van drukproeven doornemen verdient de voorkeur. De vormgever en de hoofdredacteur kunnen alle op- en aanmerkingen afvinken, waardoor er minder over het hoofd wordt gezien. Hieronder volgt een korte instructie over de manier waarop dit geschiedt.


Standaard methode:

– Open het pdf-bestand met AbodeReader (versie 9 of hoger).
– Klik rechtsboven in het scherm of in de rechter menubalk op de knop 'Opmerking'.
– Kies de knop [tekst markeren] (dit is meestal de tweede).
– Markeer met de cursor de tekst die gewijzigd moet worden. De gemarkeerde tekst wordt geel.
– Dubbelklik de gemarkeerde tekst, er opent een tekstvak.

– Schrijf in dat vak de correcte tekst, een aanvulling of opmerking.
Sla het document op zodra alle wijzigingen aangebracht zijn.


Snelle variant:
– selecteer met de cursor direct een stuk tekst.
– klik op de rechter muisknop en kies ‘tekst markeren’.
– dubbelklik de gemarkeerde tekst.

– Sla het document op zodra alle wijzigingen aangebracht zijn.

Adverteren

De Beeldenaar zou in de huidige vorm niet kunnen bestaan zonder adverteerders. Binnen het huidige stramien zijn er diverse advertentiemogelijkheden, naast maximaal acht paginavullende advertenties. Indien u interesse heeft om te adverteren, kunt u hiervoor contact opnemen.


Factsheet

Naam

De Beeldenaar

Formaat

168 x 245 mm

Bladspiegel

150 x 220 mm

Papier

binnenwerk: 90 grams houtvrij satin, machine coated


omslag: 115 grams houtvrij satin, machine coated

Lay out

tekst in twee kolommen, vlakverdeling volgens stramien

Kleur

full colour

Verschijning

6 maal per kalenderjaar in de eerste week van de oneven maanden

Oplage

900 exemplaren

Uitgever

Stichting De Beeldenaar

p/a Kaarder 39

1625TK Hoorn

E-mail

info@debeeldenaar.nl

Website

www.debeeldenaar.nl

BTW-nummer

NL814432852B01

IBAN / BIC

NL10INGB0005761252 / INGBNL2A

ISSN

0165-8654

Verspreiding

– leden van de Vereniging voor Penningkunst

– leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde

– losse abonnees en losse verkoop

Advertentietarieven 2024

Alle genoemde prijzen zijn in €, excl. 21% BTW.


incidenteel

6x per jaar

1 pagina

320

265

1/2 pagina

190

160

1/4 pagina

115

98

voorplaat (incl. 50 exemplaren)

815

n.v.t.

binnenomslag voorzijde

360

305

binnenomslag achterzijde

360

305

achterplaat

385

331

centerfold

770

660

losse flyer

500

500


Opmaak
Kosten voor opmaak zijn niet in de tarieven begrepen. Prijzen op aanvraag.


Flyer

Het is mogelijk om een losse flyer te laten meezenden met het tijdschrift. Neem contact op met de redactie voor de mogelijkheden en voorwaarden.


Voorplaat
De mogelijkheid staat open om op de voorzijde van de omslag een numismatisch voorwerp naar uw keuze te plaatsen, uitvoering in vierkleurendruk. Dit is een ideaal middel om de aandacht op uw activiteiten te vestigen. U kunt de voorplaat ondersteunen met een advertentie of een redactionele bijdrage. Op de pagina met het redactioneel wordt naar de voorplaat en een eventueel artikel verwezen. Gelieve bij aanlevering van beeldmateriaal voor de omslag contact op te nemen met de redactie.


Centerfold

De binnenste twee pagina’s – waarop het blad van nature openslaat – is beschikbaar voor advertenties, bijvoorbeeld in verband met het promoten van een belangrijke beurs of het op groot formaat tonen van een voorwerp uit de verkoopvoorraad. Wanneer de centerfold een advertentie bevat, wordt het tijdschrift tevens tot 16 pagina’s dikker uitgegeven. Daarmee blijft de balans tussen de artikelen en het toenemende advertentievolume gewaarborgd.


Verschijningsdatum
De Beeldenaar verschijnt in de week voorafgaand aan de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september, november). De verschijningsdata zijn streefdata. De stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een latere verschijning dan gepland. De deadline voor het aanleveren van advertenties is de 10e van iedere oneven maand, dus 10 januari voor het maart/april nummer. In overleg kan een advertentie later in dezelfde maand worden aangeleverd.


Adverteerders

Vaste adverteerders
Heritage Auctions Europe

Jean Elsen & ses fils

Karel de Geus Muntveilingen

Laurens Schulman BV

Mevius Numisbooks International
Nederlandse Vereniging voor Munthandelaren
Rietdijk postzegel- en muntenveilingen BV

Schulman BV

Venrooy Goud- en Zilverindustrie BV


Overige adverteerders
Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde
FIDEM International Art Medal Federation

IBNS Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars

Muntmanifestatie

Oriental Numismatic Society

deadline kopij

nummer

verschijnt circa

uiterlijk aanleveren

10 januari

maart/april

1 maart

25 januari

10 maart

mei/juni

1 mei

25 maart

10 mei

juli/augustus

1 juli

25 mei

10 juli

september/oktober

1 september

25 juli

10 september

november/december

1 november

25 september

10 november

januari/februari

24 december

25 november

Contact