Home

De Beeldenaar is het enige tweemaandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst. Het tijdschrift is een gemeenschappelijke uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst. Leden van deze verenigingen ontvangen De Beeldenaar als onderdeel van hun lidmaatschap.


Instellingen, organisaties en penningen- en muntenliefhebbers kunnen een los abonnement op het tijdschrift nemen. Abonnementen worden aangegaan voor één jaargang en stilzwijgend met één jaar verlengd indien niet vóór 15 november van het voorafgaande kalenderjaar schriftelijk is opgezegd.


Jaartarieven voor losse abonnementen:
– Nederland: € 33
– buiten Nederland: € 55


Proefnummer

Tegen vergoeding van de verzendkosten kunt u vrijblijvend een proefnummer aanvragen via het contactformulier. Vermeld daarbij tevens uw adres, postcode en woonplaats.


Redactie

Doe een donatie en ontvang de jaarspeld!


Kijk voor meer informatie

onderaan deze pagina.

hoofdredacteur

Jan Pelsdonk

redacteuren

Paul Beliën

Vacant (penningnieuws)

Johan Mevius

Toon Opdam

vacant (penningen)

Fran Stroobants

Ans ter Woerds

website

Jan Pelsdonk


Stichting De Beeldenaar

bestuur

Rutger Schimmelpenninck, voorzitter

Freek Groenendijk, secretaris

Marcel Overdijk, penningmeester

Theo Kralt, lid

Paul Albers, lid

De bestuurders van Stichting De Beeldenaar werken vrijwillig en onbetaald


Contactgegevens

Stichting De Beeldenaar
p/a Freek Groenendijk
Adres: Kaarder 39, 1625TK Hoorn

e-mail: redactie@debeeldenaar.nl

KvK Amsterdam 41208597

Rsin 814432852
BTW NL8144.32.852

IBAN: NL10 INGB 0005761252
BIC: INGBNL2A

Redactiestatuut

 1. Algemeen
  1.1. De Beeldenaar (hierna te noemen: het tijdschrift) is het gemeenschappelijk periodiek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst (hierna te noemen: de verenigingen).
  1.2. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Stichting De Beeldenaar, gevestigd te Amsterdam.
  1.3 Het tijdschrift wordt verspreid onder de leden van de verenigingen en is voor derden verkrijgbaar via abonnement of losse verkoop.
  1.4. Het bestuur van de Stichting De Beeldenaar (hierna te noemen: het bestuur) stelt in overleg met de verenigingen de tijdschriftformule vast.
  1.5 Voor de exploitatie van het tijdschrift is door het bestuur een redactie ingesteld.
 2. De redactie
  2.1 De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en productie van het tijdschrift binnen het kader van de tijdschriftformule.
  2.2 De redactie bestaat uit minimaal drie leden en staat onder leiding en coördinatie van een hoofdredacteur.
  2.3 Het bestuur benoemt de redactieleden in overleg met de hoofdredacteur.
  2.4 Redactieleden worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn terstond herbenoembaar.
  2.5 Indien bij een vacature de redactie geen voordracht doet, zal het bestuur initiatief nemen.
  2.6 De redactie beoordeelt en redigeert in overleg met de betreffende auteurs de ingezonden manuscripten. Tijdens dit proces wordt tevens vastgesteld welke afbeeldingen bij het artikel worden geplaatst.
  2.7 De redactie is bevoegd ingestuurde kopij voor plaatsing in het tijdschrift te weigeren.
  2.8 De hoofdredacteur vertegenwoordigt de redactie en rapporteert aan het bestuur. Zo nodig neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen.
  2.9 Het staat de redactie vrij om referenten voor kennisspecialisme te raadplegen.
  2.9. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de voortgang. Hij bewaakt het productieproces en grijpt bij stagnatie waar mogelijk in.
 3. Het bestuur
  3.1 De distributie van het tijdschrift en generieke taken, zoals administratieve, secretariële en logistieke werkzaamheden kan het bestuur onderbrengen bij leden van de redactie of derden.
  3.2 Het bestuur stelt de faciliteiten beschikbaar om de taken mogelijk te maken en regelt een financiële vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
  3.3. Het bestuur kan voor de redactionele en generieke taken afzonderlijke taak- en functiebeschrijvingen opstellen.
  3.4 Het financiële en commerciële beheer berust bij het bestuur.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 juli 2005.


Privacyverklaring

Stichting De Beeldenaar onderhoudt een databestand ten behoeve van de tijdschriftabonnementen, dat alleen door de hoofdredacteur kan worden ingezien. Dit niet-openbare, digitaal afgeschermde bestand wordt inhoudelijk beheerd door de hoofdredacteur. Dit bestand staat niet op het internet. Het wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van het innen van abonnements- en advertentiegelden en het verzenden van tijdschrift De Beeldenaar. Na verzoek tot beëindiging van het abonnement worden alle persoonlijke gegevens verwijderd, zodra het laatste nummer van het abonnementsjaar is verzonden. Tweemaandelijks worden de namen en adresgegevens van de abonnementhouders van het tijdschrift, samen met die aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst, doorgezonden naar de drukker, uitsluitend in verband met het verzenden van het tijdschrift. Drukkerij Peeters heeft bevestigd dat zij de adressen uitsluitend gebruikt voor de verzending van het tijdschrift. Daarna wordt de lijst even bijgehouden om na de verzending eventueel nog iets te kunnen controleren en daarna vernietigd. De abonnementsgegevens die Stichting De Beeldenaar beheert zijn: naam, adres, telefoonnummer en e-mail. De gegevens worden niet openbaar digitaal voor onbepaalde tijd gearchiveerd.


Jaarverslagen

Reproductierechten

Bij www.lira.nl hebben auteurs de mogelijkheid om een reproductievergoeding aan te vragen.

Doneer een bedrag naar keuze en sponsor de Nederlandse Numismatiek !

Stort vandaag nog een bedrag naar keuze op rekening NL10 INGB 0005761252 ten name van Stichting De Beeldenaar, onder vermelding van 'donatie' en desgewenst uw contactgegevens. Hiermee ondersteunt u het tijdschrift De Beeldenaar en daarmee het onderzoek naar - en de ontwikkeling van de Nederlandse numismatiek.

Bij een donatie boven de €25 ontvangt u als blijvende herinnering de speciale jaarspeld van het tijdschrift.