1. Algemeen
1.1. De Beeldenaar (hierna te noemen: het tijdschrift) is het gemeenschappelijk periodiek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst (hierna te noemen: de verenigingen).
1.2. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Stichting De Beeldenaar gevestigd te Amsterdam.
1.3 Het tijdschrift wordt verspreid onder de leden van de verenigingen en is voor derden via abonnement of losse verkoop.
1.4. Het bestuur van de Stichting De Beeldenaar (hierna te noemen: het bestuur) stelt in overleg met de verenigingen de tijdschriftformule vast.
1.5 Voor de exploitatie van het tijdschrift is door het bestuur een redactie ingesteld.

2. De redactie
2.1 De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en productie van het tijdschrift binnen het kader van de tijdschriftformule.
2.2 De redactie bestaat uit minimaal drie leden en staat onder leiding en coördinatie van een hoofdredacteur.
2.3 Het bestuur benoemt de redactieleden in overleg met de hoofdredacteur.
2.4 Redactieleden worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn terstond herbenoembaar.
2.5 Indien bij een vacature de redactie geen voordracht doet, zal het bestuur initiatief nemen.
2.6 De redactie beoordeelt en redigeert in overleg met de betreffende auteurs de ingezonden manuscripten. Tijdens dit proces wordt tevens vastgesteld welke afbeeldingen bij het artikel worden geplaatst.
2.7 De redactie is bevoegd ingestuurde kopij voor plaatsing in het tijdschrift te weigeren.
2.8 De hoofdredacteur vertegenwoordigt de redactie en rapporteert aan het bestuur. Zo nodig neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen.
2.9 Het staat de redactie vrij om referenten voor kennisspecialisme te raadplegen.
2.9. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de voortgang. Hij bewaakt het productieproces en grijpt bij stagnatie waar mogelijk in.

3. Het bestuur
3.1 De distributie van het tijdschrift en generieke taken, zoals administratieve, secretariële en logistieke werkzaamheden kan het bestuur onderbrengen bij leden van de redactie of derden.
3.2 Het bestuur stelt de faciliteiten beschikbaar om de taken mogelijk te maken en regelt een financiële vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
3.3. Het bestuur kan voor de redactionele en generieke taken afzonderlijke taak- en functiebeschrijvingen opstellen.
3.4 Het financiële en commerciële beheer berust bij het bestuur.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 juli 2005.